Hopp til hovedinnhold

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven

Formål og ansvar

Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Evelon AS i henhold til åpenhetsloven §5.

Gjennom aktivt arbeid ønsker vår virksomhet og vårt samarbeid med andre aktører å fremme lovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av våre tjenester. Videre å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten arbeider for å sikre dette.

Styret er overordnet ansvarlig for at virksomheten etterlever kravene i åpenhetsloven. Styret har utnevnt en complianceansvarlig som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Styret vedtar virksomhetens retningslinjer, og årlige redegjørelse for hvordan åpenhetsloven etterleves. Ansvar, mandat og retningslinjer er forankret i styret.

Om virksomheten

Evelon leverer IT-tjenester til små og mellomstore virksomheter, hovedsakelig i det norske markedet.

Evelon AS er resultat av en fusjon av 3 virksomheter med effekt fra 01.01.23. Virksomheten hadde per 31.05.2023 57 ansatte hvorav 6 er læringer, fordelt på lokasjoner i Brevik, Tønsberg, Oslo og Lillehammer. I løpet av 2023 vil også Devion AS som eies av Evelon Holding AS, fusjoneres inn i Evelon AS.

Evelon er ISO 27001 sertifisert for drift av servere og skyløsninger, og er Miljøfyrtårnsertifisert. Klima, miljø og sosiale forhold er viktige premissgivere i det vi arbeider med både internt og eksternt.

Aktsomhetsvurderinger

Virksomheten stiller krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettighetene. Virksomheten har rutiner for å følge opp og innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere, og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved inngåelse av avtaleforhold.

Generelt anses risikoen for at virksomheten forårsaker, eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som lav. Det samme gjelder risikoen som virksomheten er direkte knyttet til gjennom leverandørkjede og forretningspartnere (jf. åpenhetsloven § 3 d og e).

Når det gjelder mulig negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av IKT-utstyr. For å øve positivt påvirkning, følger vi opp leverandører, og stiller krav til egenerklæring for felles forpliktelse til overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold.

Virksomhetens aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det har derfor heller ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak ut over den generelle oppfølgingen av virksomheten og forretningspartnere, som nærmere beskrevet ovenfor.

Retningslinjer 

Evelon erkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av varer og tjenester, jf. den norske åpenhetsloven.

Virksomheten har overordnede retningslinjer for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten. Evelon kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser, og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko. I tillegg utføres en årlig gjennomgang av den samlede leverandørporteføljen og tilhørende aktsomhetsvurderinger.

Alle ansatte gjøres kjent med virksomhetens rutiner etter åpenhetsloven, som en del av virksomhetens system for rekruttering og personaloppfølging.

____

Dette dokumentet er godkjent av styret 28.06.2023